logo    
   
     

 
Publikacje naukowe (2004-2014)

 

  • Oniszk-Popławska A., Kulig A. (2014): Application of odour predictions to spatial planning, the case of agricultural biogas. Chemical Engineering Transactions, vol. 40, AIDIC Servizi, ISBN 978-88-95608-31-0, ISSN 2283-9216, ss. 277-282 (DOI:10.3303/CET1440047)

  • Bugajska A., Kulig A. (2014): Działania prośrodowiskowe podejmowane we Francji na etapie eksploatacji autostrad. [w:] Budownictwo i Architektura, Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury, vol. 13, nr 1, s. 123-138 (ISSN: 1899-0665)

  • Bugajska A., Kulig A. (2013): Analiza i określenie możliwych kierunków zmian w zakresie kontroli ex-post oddziaływania na środowisko autostrad i dróg ekspresowych w Polsce. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury - Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, JCEEA, t. XXX, z. 60 (3/13), lipiec-wrzesień 2013, s. 173-192

  • Lelicińska-Serafin K., Kulig A. (2012): Uciążliwość zapachowa zakładów gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce. cz. II. Badania rozszerzone. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 86 (12): s. 542-545 (ISSN: 0016-5352, http://www.gazwoda.pl).

  • Lelicińska-Serafin K., Kulig A. (2012): Uciążliwość zapachowa zakładów gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce. cz. I. Badania pilotażowe. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 86 (11): s. 512-514 (ISSN: 0016-5352, http://www.gazwoda.pl).
  • Lelicińska-Serafin K., Kulig A. (2012): "Impact of Technological Solutions and Operating Procedures on Odour Nuisance of Municipal Solid Waste Treatment Plants in Poland". Chemical Engineering Transactions, vol. 30, 271-276. DOI:10.3303/CET1230046, http://www.aidic.it/cet/index.html AIDIC Servizi, Italy.

  • Barczak R., Kulig A., Szyłak-Szydłowski M. (2012): "Olfactometric Methods Application for Odour Nuisance Assessment of Wastewater Treatment Facilities in Poland". Chemical Engineering Transactions, vol. 30, 187-192. DOI:10.3303/CET1230046, http://www.aidic.it/cet/index.html AIDIC Servizi, Milano, Italy.

  • Barczak R., Kulig A. (2012): Klasyfikacja metod badawczych stosowanych w ocenie oddziaływania zapachowego oczyszczalni ścieków komunalnych. [w:] Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska, s. 65-72. Pod red. T.M. Traczewskiej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.

  • Kulig A., Gałązka E. (2012): Wpływ trzech rodzajów podłoża na emisję par niebezpiecznych dla środowiska (na przykładzie heksanu) z rozlewisk cieczy palnych i toksycznych. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej seria "Inżynieria Środowiska" (ISSN: 1234-4338). Współczesne problemy inżynierii i ochrony środowiska. z. nr 59, s. 51-65.

  • Kulig A., Lelicińska-Serafin K. (2011): Oddziaływanie zapachowe zakładów gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce – badania inwentaryzacyjne. Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, 45, 1 (256), 1-11, 2011.
  • Kulig A., Lelicińska-Serafin K. (2010): Oddziaływanie zapachowe składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Polsce – badania inwentaryzacyjne. Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, 44, 4, 125-133, 2010.
  • Kulig A., Grabińska-Łoniewska A., Pajor E., Szyłak-Szydłowski M. (2010): Listeria monocytogenes and chemical pollutants migration with landfill leachates. Environmental Engineering, Taylor & Francis Group London, New York, Singapore, pp. 203-212.
  • Podedworna J., Kulig A., Heidrich Zb. (2010): Oddziaływanie zapachowe obiektów technologicznych „średnich” oczyszczalni ścieków (400÷100 000 RLM) - analiza na podstawie wyników badań ankietowych. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 10’2010, s. 22-29.
  • Kulig A., Lelicińska-Serafin K., Sinicyn G. (2010): Impact of Technological Solutions and Operating Procedures on Odour Nuisance of Municipal Solid Waste Landfills in Poland. [w:]Chemical Engineering Transactions. vol. 23, pp. 249-254. AIDIC Servizi S.r.l., Milano.
  • Kulig A., Lelicińska-Serafin K., Podedworna J., Sinicyn G., Heidrich Zb., Czyżkowski B. (2010): Identyfikacja, inwentaryzacja i charakterystyka źródeł odorantów w gospodarce komunalnej w Polsce. [w:] „Współczesna problematyka odorów”. Pod red. M.I. Szynkowskiej i J. Zwoździaka, s. 14-53. WN-T Warszawa.
  • Podedworna J., Kulig A., Heidrich Zb., Sinicyn G. (2010): Ocena oddziaływania zapachowego procesów mechanicznego oczyszczania ścieków. Przemysł Chemiczny, 89 (4), s. 517-523.
  • Kulig A., Barczak R. (2010): “Effective Microorganisms” (EM) in reducing noxiousness of selected odorant sources. Environment Protection Engineering. Vol. 36, No. 1, pp. 13-24.
  • Kulig A. (2010): Przegląd ekologiczny terenu - możliwości i ograniczenia metodyczne. Chemia, Dydaktyka, Ekologia, Metrologia, r. 15, nr 2, s. 125-139
  • Kulig A., Lelicińska-Serafin K., Podedworna J., Sinicyn G., Heidrich Zb., Czyżkowski B. (2009): Charakterystyka i ocena oddziaływania zapachowego źródeł odorantów w gospodarce ściekowej i odpadowej w Polsce na podstawie badań ankietowych. Chemik Nauka∙Technika∙Rynek, 11 (2009), s. 414-420.
  • Kulig A., Lelicińska-Serafin K., Podedworna J., Sinicyn G., Heidrich Zb., Czyżkowski B. (2009): Inwentaryzacja źródeł odorantów w gospodarce ściekowej i odpadowej w Polsce oraz ocean ich uciążliwości na podstawie badań ankietowych. Przemysł Chemiczny, 88 (5). s. 484-492.
  • Kulig A. (2009): Procedury ocen oddziaływania na środowisko a obszary Natura 2000 w Polsce. Chemia, Dydaktyka, Ekologia, Metrologia, r. 14, nr 1-2, s. 15-35
  • Kulig A., Ossowska-Cypryk K. (2009): Analiza porównawcza wyników badania stopnia mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza przy pobieraniu próbek metodą sedymentacyjną oraz zderzeniową lub filtracyjną. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej seria „Inżynieria Środowiska”. Zeszyt „Współczesne problemy inżynierii i ochrony środowiska” nr 56, s. 45-101. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
  • Kaczyńska A. K., Kulig A. (2009): Cleaning the environment from petroleum-derivative hydrocarbons on the example of a dumping site for liquid waste from crude oil wells. W monografii „Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych”, pp. 63-72. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, Katowice.
  • Malanowska A., Kulig A. (2008): Analiza problemu oddziaływania zapachowego na podstawie skarg ludności oraz inwentaryzacji źródeł odorantów w gospodarce ściekowej w Polsce oraz na terenie województwa mazowieckiego”. VI konferencja „Problemy unieszkodliwiania odpadów”, s. 58-63. Politechnika Warszawska. Warszawa.
  • Kulig A., Sinicyn G., Czyżkowski B., Lelicińska-Serafin K., Heidrich Zb., Podedworna J. (2008): Identification and survey of the sources of potential olfactory impact in municipal management in Poland. Modern Chemical Technology in Agriculture and Environment Protection. ed. by CzechPolTrade. Prague, 2008, vol. 9, pp. 549-563.
  • Kulig A. (2008): Procedury ocen środowiskowych w budownictwie. Problemy Naukowo-Badawcze Budownictwa. Tom IV Zrównoważony rozwój w budownictwie. PAN Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok, s. 29-41.
  • Grabińska-Łoniewska A., Kulig A., Pajor E., Skalmowski A., Rzemek W., Szyłak-Szydłowski M. (2007): Physico-chemical and microbiological characteristics of leachates from Polish municipal landfills. Environmental Engineering. Taylor & Francis Group, London, New York, Singapore, s. 327-337.
  • Kulig A. (2006): "Environmental Impact Assessment for Municipal Utilities by Measurement and Modelling Based Methods". The International Conference "Protection and Restoration of the Environment VIII". Chania. Crete, Greece, July 2-7, Mat. konf. pp. 517-518.
  • Grabińska-Łoniewska A., Kulig A., Pajor E., Skalmowski A., Rzemek W., Szyłak-Szydłowski M. (2005): Charakterystyka fizykochemiczna i mikrobiologiczna odcieków z różnych składowisk odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne. II Kongres Inżynierii Środowiska. Materiały, tom 2. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol. 33, s. 433 - 442. Lublin.
  • Ossowska-Cypryk K., Kulig A. (2005): Oddziaływanie zapachowe procesów mikrobiologicznych przebiegających w obiektach gospodarki komunalnej. Zeszyty Komunalne 10 (33) 2005, s. 75-82. Przegląd Komunalny 10/2005.
  • Kulig A. (2004b): Ocena wpływu prac modernizacyjnych w obiektach gospodarki ściekowej na zakres ich uciążliwego oddziaływania na otoczenie. Zeszyty Naukowe „Inżynieria Środowiska”, t. 9, z. 1. s. 107-122. AGH Kraków.